HomeWebshopWie is B2B-LEDLeveringstermijnKlant wordenContactMijn account

B2B-LED - De profi LED webshop

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van www.b2b-led.be


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikels van B2B-LED. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van B2B-LED.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. B2B-LED behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door B2B-LED erkend.

1.4 B2B-LED garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Bij ons geen valse belofte's wat u ziet en leest is wat u ook ontvangt.

2. Levering / betalingsmogelijkheden

2.1 Enkel de artikels waarvan het specifiek vermeld staat zijn uit voorraad leverbaar mits anders vermeld op onze internetsite. De leveringstermijn voor in voorraad zijnde artikels bedraagt doorgaans 2- tot 3-werkdagen na volledige ontvangst van de betaling. Voor artikels die niet in voorraad zijn of door een partnerfirma verzonden worden bedraagt de leveringstermijn 5- tot 7-werkdagen (indien op voorraad bij onze partnerfirma).

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal B2B-LED bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van B2B-LED zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door B2B-LED geleverde zaken aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 U kunt al uw bestellingen via onze website betalen via het veilige en betrouwbare Mollie betalingssyteem, u heeft de keuze uit de klassieke bankoverschrijving of met je creditkaart Visa/Mastercard, Bancontact, Ideal en andere. 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Aangezien de wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW) enkel van toepassingen is bij consumenten (particuliere) verkoop is deze wet bij B2B-LED niet van toepassing aangezien er enkel aan B2B (professionele) klanten word verkocht. Hierdoor is er dus ook geen enkele regeling van toepassing wat betreft zichttermijn en herroepingsrecht. 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij B2B-LED, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van B2B-LED, wij houden ons aan de wet van persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 B2B-LED respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 B2B-LED maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 B2B-LED garandeert dat de door haar geleverde Led artikels steeds voorzien zien zijn van CE en ROHS keurmerken en daardoor aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.

6.2 De wettelijke garantietermijn is enkel van toepassing bij consumentenverkoop (particuliere verkoop), aangezien B2B-LED enkel verkoopt aan B2B klanten (professionele klanten) is de wettelijke garantietermijn hier dus niet van toepassing. Echter toch bestaat er zoiets als een fabrikant-garantie, wat dus betekent dat de fabrikant of leverancier zelf een bepaalde garantietermijn voorziet. Deze garantieperiode vindt u terug in de artikelbeschrijving van elk artikel geplaatst op de B2B-LED webshop. B2B-LED is echter nimmer verantwoordelijk voor defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik of installatie van al onze artikels of verlichtingsarmaturen. 

6.3 Hieronder vindt u onze garantievoorwaarden.

U moet steeds alle artikels correct en conform de wettelijke regels aansluiten. Bij twijfel, vraag raad aan een vakman.

Geen garantie als u artikels voor binnenshuis toch buitenshuis gebruikt. Bij twijfel vraag het ons.

De garantietermijn vervalt onherroepelijk wanneer u artikels verkeerd aansluit op het stroomnet, een verkeerde transformator gebruikt, eender welke vorm van kortsluiting een algemene kortsluiting, stroompieken (van welke aard ook), overspanning alsook een blikseminslag zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele schade en of schadevergoeding. Ook vervalt dan de garantietermijn.

B2B-LED geeft geen garantie als u artikels opent, er zelf extra interne of externe elektronische of niet elektronische componenten aan toevoegt. Ook vervalt de garantie als u onze artikels gebruikt in combinatie met apparaten of toebehoren (dimmers, sensoren, bewegings- aanwezigheidsmelders) of van welke aard ook die niet geschikt zijn in combinatie van de aangekochte artikels of waarvoor wij u geen schriftelijke toestemming hebben verleend.

Geen garantie bij artikels zonder originele verpakking en alle toebehoren en zonder duidelijk aankoopbewijs en of stortingsbewijs.

Indien de artikels zichtbare schade aan de buitenkant vertonen (schade door het laten vallen enz.) waterschade, zand of vuil in de artikels vervalt logische wijze de garantie

6.4 De koper is verplicht de geleverde artikels bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde artikels verkeerd, defect of incompleet zijn, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan B2B-LED) deze gebreken onmiddelijk via email of telefonisch melden aan B2B-LED.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde artikels dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan B2B-LED via email of telefonisch worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkeren. Ingebruikneming na constatering van gebreken,beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Indien klachten van de koper door gegrond worden bevonden, zal B2B-LED beoordelen of de geleverde artikels kosteloos vervangen worden. De kosten voor verzending worden nooit vergoed door B2B-LED. Men kan de artikels steeds kosteloos na afspraak persoonlijk komen inleveren of omruilen.

6.5 Indien er ondanks alles toch een artikel defect moest gaan tijdens de eventuele garantietermijn vragen wij u zeer vriendelijk het desbetreffende artikel in de originele verpakking alsook met alle toebehoren alsook een duidelijk aankoopbewijs en of stortingsbewijs naar ons terug te zenden (de kosten voor verzending zijn steeds ten laste van de koper). Of contacteer ons via email of telefonisch zodat u een afspraak kunt maken wanneer u persoonlijk naar ons kunt komen om uw defecte artikel kosteloos om te ruilen.

6.6 Waardevermindering bij garantie! Indien u een artikel in garantie heeft dat defect is en niet meer leverbaar is (ook geen gelijkaardig artikel) of u wenst geen ander artikel in de plaats maar wenst een terugbetaling of een tegoedbon gelden de hier onderstaande wettelijke bepaling i.v.m. waardevermindering van de artikels.

Artikels tot 1 jaar oud: 10% waardevermindering* **
Artikels tussen 1 jaar en 2 jaar oud: 25% waardevermindering* **
Artikels tussen 2 jaar en 3 jaar oud: 40% waardevermindering* **

*Waardevermindering op het oorspronkelijke aankoopbedrag aantoonbaar met een factuur of aankoopbewijs. **Als de artikels zonder originele verpakking, zwaar beschadigd (niet voortkomend van het defect) en zonder alle originele toebehoren bij ons binnenkomen rekenen wij extra 10% waardevermindering aan.

Het terug te storten bedrag wordt binnen 14-dagen na wederzijds akkoord op uw rekening gestort of er wordt u een tegoedbon via email verzonden. Voor deze werkwijze rekenen wij u éénmalig 25€ administratieve kosten aan.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt B2B-LED zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden B2B-LED slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van B2B-LED gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 B2B-LED kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen da
de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen B2B-LED en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door B2B-LED op haalbaarheid is beoordeeld. B2B-LED behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling of betalen bij afhaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, teksten, fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen van artikels, etc. op de internetsite van B2B-LED mogen niet gebruikt worden door derden zonder schriftelijke toestemming alsook niet zonder bron vermelding.

10. Overmacht

10.1 B2B-LED is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van B2B-LED alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 B2B-LED behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval zijn we gehouden aan het betalen van enige boete of schadevergoeding.

10.4 Indien B2B-LED bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 B2B-LED is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de artikels. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking, raadpleeg onze website en of stuur ons een email met uw vragen.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen hifi-audio-shop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Edegem/Antwerpen kennis, tenzij B2B-LED er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter

Afdrukken

Onze betalingsmogelijkheden

Home Webshop Wie is B2B-LED Leveringstermijn Klant worden Contact Mijn account

Alle prijzen zijn Exclusief 21% BTW - Algemene voorwaarden
Webshop software: EasyWebshop.be